Turneringsregler

1. Turneringsleder

Turnerings komitéens leder eller den denne utpeker for den enkelte turnering, er bemyndiget til å treffe beslutninger på komitéens vegne.
Er turneringsleder ikke til stede, fungerer klubbens turneringsansvarlig eller dennes stedfortreder som turneringsleder.
Turneringslederen kan henvise enhver sak til behandling i komitéen. En turneringsdeltager kan kreve enhver avgjørelse av turneringslederen avgjort av komitéen.

2. Påmelding - etter avmelding

Påmelding til turnering med trekning og faste starttider skjer via GolfBox eller ved påtegning på liste i klubbhuset.
Spillere som er påmeldt til en turnering skal stille til start. Dersom spillere er forhindret fra å delta skal dette informeres turneringsledelsen i god tid. Medlemmer som ikke kan spille alle konkurransedager, tillates ikke å melde seg på i turneringen.

Påmelding til turnering forutsetter at man stiller til start og at rundene fullføres. Dersom en spiller ikke stiller til start eller bryter, skal spilleren uoppfordret inngi skriftlig eller muntlig redegjørelse til turneringsledelsen snarest og senest inne 3 dager etter turneringen. Turneringsledelsen avgjør om brudd på denne regel skal rapporteres til NGF med sine kommentarer.

Ved overtredelse uten gyldig grunn ilegges straff i form av uteblivelse fra turnering som følger:

  1. gang: utestengelse 14 dager fra startdato
  2. gang: utestengelse 1 måned fra startdato
  3. gang: utestengelse 1 sesong fra startdato

Straffen gis automatisk, og brev tilsendes den det gjelder. Det blir deretter opp til den utestengte spiller å skrive til sekretariatet med forklaring på hvorfor straff eventuelt ikke skal tillegges.

3. Handicap

Spilleren skal alltid før start i en turnering som spilles med handicap, eller i en turnering hvor handicap er et kriterium for å kunne delta, kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på sitt handicap. Spiller som ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon av sitt handicap før slike turneringer skal nektes start. Ved påmelding i GolfBox gjøres slik dokumentasjon automatisk. For øvrig har spilleren ansvar for å registrere sitt resultat, og justert iht. CBA, fra alle handicaptellende 18 hulls turneringsrunder. Ved bruk av GolfBox skal nødvendig justering gjøres av Turneringskomiteen. Se også World Handicap System regel 2.1.

Justering av handicap og klassetilhørighet i handicapturnering som består av mer enn én runde:

  1. Under én eller flere påfølgende dager, skal det handicap spilleren har ved start i 1. runde gjelde for hele turneringen. Hver enkelt handicaptellende runde skal registreres i handicapregisteret.
  2. Med én eller flere dagers opphold mellom rundene, skal det handicap spilleren har ved start i hver enkelt runde (etter justering for eventuelle runder mellom turneringsrundene) gjelde.

Se også punkt 3.12 i EGA Handicap System.

4. Starttid i slagkonkurranse

a) I slagkonkurranse med trekning og fast starttid
I slagkonkurranse, herunder stableford og match mot par konkurranser, godtas ikke forandring av starttid etter trekning er foretatt. Man skal melde seg for starter 10 min. før starttid. Dersom uforutsette forhold utenfor deltagerens kontroll hindrer ham/henne i å starte på fastsatt tid, kan turneringslederen, hvis denne finner det rimelig og forsvarlig av hensyn til de øvrige deltagere, tillate start på en eventuell ledig starttid eller til slutt.

b) Øvrige slagkonkurranser
For å frigjøre starttider for medlemmer som ikke deltar i turneringer vil en del konkurranser startes som i Torsdagsturnering. Deltagere bestiller starttider selv i GolfBox. Påmeldingen og betalingen skjer i GolfBox og spilleren legger scoren inn i mobil scoreinntasting som blir sendt ut på turneringsdagen. Det anses som fordelaktig at deltagere i turneringen spiller sammen, men disse har ingen fortrinnsrett.

5. Starttid i matchturneringer

Dersom en deltager er forhindret fra å starte til oppsatt tid (siste dag for spillefrist), anses motstanderen som vinner av matchen.
I singlematch frem til semifinalen må deltagerne i en match akseptere å dele starttid med en annen match.

6. Startkontingent

Det gjøres oppmerksom på at alle som har meldt seg på i en turnering og som har vært med på trekningen, er forpliktet til å betale startkontingent. Den fastsatte startkontingenten skal betales i GolfBox ved påmelding der betalingsløsningen benyttes. Spilleren vil motta en kvittering for betalt startkontingent, som skal vises starteren før utslag. Unnlatelse av dette vil medføre diskvalifikasjon.

7. Scorekort/Mobil scoreinntasting

Ved bruk av scorekort skal spilleren påse at kortet inneholder riktige opplysninger:
Navn, medlemsnummer, handicap, spillehandicap, tee-sted det spilles fra, spillers og markørs signatur. Rettelser i scoren for et enkelt hull må være tydelig utført. (Rettelser etter at scorekort er innlevert er ikke tillatt.)
Mangler og ufullstendig utfylte scorekort vil medføre diskvalifikasjon.

I tillegg til scorekort så har Oslo Golfklubb tatt i bruk muligheten for at deltakere kan benytte mobil scoreinntasting ved deltagelse i turneringer. I forkant av turneringen, ved offentliggjøring av startlisten, får hver enkelt deltager tilsendt en e-post med en personlig kode og link til scoreinntasting. E-posten kommer fra GolfBox.

Mobil scoreinntasting

8. Deltagelse i turneringer

Oslo Golfklubbs turneringer er kun åpne for klubbens aktive medlemmer med etablert spillehandicap hvor ikke noe annet er spesielt nevnt i programmet.
Aktive juniorer med offisielt handicap har rett til å delta i alle klubbens turneringer med mindre turneringens statutter er til hinder for dette.
I Familiematchen og Ekteparmatchen kan man delta og spille fra 36 selv om man ikke har offisielt handicap.
Det henstilles til uøvede og spillere som ikke spiller hurtig, om ikke å spille slagkonkurranse.

9. Tee

Det skal spilles fra de teesteder som er fastsatt for turneringen. Ved unntak må det avtales med turneringsleder.

10. Usportslig opptreden og brudd på lokale og nasjonale turneringsregler kan medføre forføyning eller sanksjon

Ved usportslig opptreden og annet brudd på idrettens regelverk, herunder NGFs og Oslo GKs turneringsregler, kan turneringskomiteen - når forseelsen ikke anses uttømmende sanksjonert av komiteen som ledd i turneringens avvikling - rapportere hendelsen til klubbens disiplinærutvalg for vurdering av en disiplinærforføyning i samsvar med NIFs lov § 11-1 eller, når vilkårene foreligger og det finnes mer tjenlig, til NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg for fastsettelse av forføyning eller sanksjon i henhold til utvalgets reglement. Klubbens disiplinærutvalg kan videresende saken til NGFs utvalg når det finnes riktig.