Bli medlem/venteliste

Oslo Golfklubb er ikke bare landets eldste golfklubb, men også landets mest populære. Det har resultert i en lang administrativ venteliste som er åpen for alle. I tillegg har klubben Familieventelisten hvor aktive medlemmer kan ønske inn ett nært familiemedlem per år.

Administrativ venteliste

Per januar 2024 er det i overkant av 2350 personer oppført på denne listen.

Hvor mange år man må vente på tilbud om medlemskap baserer seg blant annet på spilletrykket på banen, frafall av medlemmer og hvor mange aktive medlemmer klubben har. I mange år var det vanlig å ta inn 100 nye, mens det i de tre siste årene har blitt tatt inn totalt ca. 30-40 årlig fra ventelistene. Hvor lenge man må vente avgjøres også av om de som står foran på listen takker ja eller nei når tilbudet foreligger. Det er derfor vanskelig å svare noe konkret på spørsmål om hvor lenge man må vente før man får medlemskap i klubben. Takkes det nei går tilbudet videre til neste person.
Ved opptaket til 2024 har de som tilbys medlemskap stått på listen siden 2014.

Årlig gebyr

På den administrative ventelisten kan alle som ønsker medlemskap føre seg opp. Oppføring medfører et årlig gebyr på kr 400,-/200,- for henholdsvis voksen/junior. Voksne og juniorer står oppført på samme liste og i ventelistesammenheng er man junior til og med det året du fyller 18.

Ved oppføring på ventelisten mottar du en forespørsel om opprettelse av eFaktura. Denne forespørselen sendes ut med avsender Visma Autoinvoice. Dersom det ikke opprettes e-fakturaavtale innen fire dager vil faktura sendes per e-post som pdf-vedlegg.

Ventelistegebyret faktureres deretter hvert år i februar/mars. Det er viktig at klubben har riktig mobilnummer og e-postadresse. Disse opplysningene hentes ikke fra folkeregisteret og du er selv ansvarlig for å melde inn eventuelle endringer i mobilnummer og e-postadresse.

Uteblitt betaling = sletting

Ønsker du å slettes fra ventelisten send en e-post til venteliste@oslogk.no

Ved årsskiftet (31. desember) slettes personer som ikke har betalt årets gebyr. Personer som har blitt slettet, og som tar kontakt med klubben innen to år fra det året de ble slettet, kan settes inn igjen på den plassen man hadde da man ble tatt ut av listen mot at gebyret for de to årene betales. Tar man kontakt med klubben etter 31. desember mer enn to år etter er eneste alternativ å føre seg opp bakerst på listen igjen.

Oppføring

Ønsker du å bli oppført på ventelisten kan du sende en e-post til venteliste@oslogk.no hvor du oppgir navn, fødselsdato, adresse og mobilnummer.

Familieventelisten

30 prosent av det totale antall nye medlemmer styret bestemmer å ta inn hvert år skal hentes fra Familieventelisten.

Fristen hvert år for å søke opptak på vegne av et familiemedlem er 1. november. I motsetning til den administrative ventelisten, nevnt ovenfor, slettes Familieventelisten etter opptak hvert år, og de som ikke fikk sitt ønske oppfylt må eventuelt sende inn ønsket på nytt året etter.

Aktive ordinære medlemmer (ikke passive medlemmer, samarbeidspartnere eller gullmedlemmer) i klubben har hvert år anledning til å ønske inn ett nært familiemedlem basert på egen ansiennitet i klubben. I denne sammenheng regnes et nært familiemedlem som forelder, besteforelder, ektefelle, samboer etter lovens forstand (samme adresse i minst 2 år), barn eller barnebarn. Det betyr at svigerdatter- eller sønn, svigerforelder, tante, onkel eller nevø/niese ikke er ansett som nært familiemedlem i denne sammenhengen.

Kriterier for rangering av listen

Det aktive medlems ansiennitet avgjør hvilken plassering man får på listen. Eks. medlemskap i 20 år teller mer enn medlemskap i 10 år. Det gis tilleggs-ansiennitet for deltakelse i styreoppnevnt komité. Eks. 4 år i banekomiteen gir 4 års tillegg til medlemsansienniteten.

Begrensning
Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få fem års karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem. Skal denne regelen tre i kraft forutsettes det at familiekvoten fylles opp av andre. Uten slik begrensning vil ett og samme medlem få inn flere familiemedlemmer før andre får inn sitt første familiemedlem.

For oppføring på Familieventelisten, send en e-post til siv@oslogk.no med følgende informasjon:

Aktivt medlem:

  • Navn og medlemsnummer
  • Antall komitéår
  • Adresse
  • Familierelasjon

Familiemedlem som skal føres opp:

  • Navn og adresse
  • Fødselsdato (ikke fødselsnummer)
  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Info. om vedkommende er oppført på administrativ venteliste
  • Event. medlemskap i annen klubb

Innmeldingsavgift

Innmeldingsavgift er kr 68 000,- (vedtatt på årsmøtet 21. mars 2024).

Når det gjelder innmeldingsavgift for nye medlemmer under 22 år så faktureres kr 3000,- med forfall i januar i innmeldingsåret. Den resterende delen av avgiften på kr 65 000,- forfaller det året medlemmet fyller 22. Ved behov tilbyr klubben at dette beløpet deles i like deler per år fra og med 22 til og med 28 års alder.
Informasjon om årskontingent finner du her