Rapport fra Årsmøtet

Her kan du lese en oppsummering fra årsmøtet som ble avholdt torsdag 21. mars. 64 stemmeberettigede var til stede i klubbhuset.

Før selve årsmøtet startet fikk de fremmøtte høre og se styreleder Christopher Raanaas gå gjennom «rikets tilstand» for 2023. Styremedlem Helene Birkeland informere om prosessen med ansettelse av ny daglig leder.

Arne Giving ble valgt til møteleder. Han loset forsamlingen gjennom alle sakene. Årsberetningen ble vedtatt uten spørsmål og komiteenes rapporter ble tatt til etterretning. Regnskapet med alle noter, revisors beretning og kontrollkomiteens rapport ble alle enstemmig vedtatt uten spørsmål.

Litt heder og ære er alltid på sin plass. Daglig leder Niels Vik leste opp merkemottakerne og deres meritter. Ingen av dem var til stede for å motta forsamlingens applaus, men vil få sine merker ved en senere anledning.

I år skulle årsmøtet ta stilling til åtte forslag. Flere av dem var relatert til passive og deres kontingent og spillemuligheter. Ingen av forslagsstillerne var til stede for å utdype begrunnelsen for sine forslag. Christian Tollefsen og Christopher Raanaas begrunnet styrets holdning og innstilling til forslagene. Etter at ordstyrer hadde forklart, og sammen med medlemmene ble enige om stemmerekkefølge, endte avstemmingene slik at styret fikk medhold i alt de hadde foreslått. Dvs. ingen reduksjon i passiv kontingent, ingen gjeninnføring av kategori «passiv utland», ingen bedrede spilletider for de passive og ingen flere eller rimeligere gjestespill-billetter til de aktive. Styret synes forslaget om lys på banens siste 3-4 hull er en god idé og vil jobbe videre med konkretisering av dette. Det må likevel ses opp mot andre investeringer styret også ønsker å gjennomføre i fremtiden. Golfklubben kan ikke pålegge Spiseriet å gi medlemmene 20% rabatt og saken ble avvist.

Christopher Raanaas informerte kort om kontingentsatser. Disse ble enstemmig vedtatt.

Niels Vik informerte om budsjettet og ga noe underliggende informasjon til inntekts- og utgiftspostene. Han besvarte noen få spørsmål fra salen. Budsjettet med et overskudd på ca kr 4,5 millioner ble enstemmig vedtatt.

Organisasjonsplanen ble godkjent, styret fikk fullmakt til å utpeke delegater til NGFs Ting og andre møteplasser der golfklubben kan møte. De fikk også fullmakt til å engasjere revisor.

Jens-Ove Hagen presenterte Valgkomiteens forslag til nytt Styre. Kun en endring fra 2023; Varamedlem Kim Holthe går ut, Henrik Haukeland ble foreslått som nytt varamedlem. Kontrollkomiteen ble foreslått gjenvalgt. Ordstyrer foresto de formelle valgene slik idrettens regler krever. Alle Valgkomiteens forslag ble godkjent ved akklamasjon. Styrets forslag til Valgkomité ble også vedtatt ved akklamasjon.

Christopher Raanaas avsluttet årsmøte med å takke forsamlingen for tilliten.

Styremedlem Anette Fjeld-Hansen informerte så om arbeidet styret har iverksatt med oppgradering av driving rangen og boligbygget. Dette planlegges som sak for et ekstraordinært årsmøte til høsten.

Helene Birkeland navnga vår nye daglige leder og viste frem noe nøkkelinformasjon om Bjørn Halvard Knappskog som overtar etter Niels Vik den 1. august i år. Jubileumsåret har startet og Niels Vik fortalte medlemmene om aktiviteter og opplegg for jubileumsperioden under middagen.