Slider

Klubbhusprosjektet - Hva skjer nå?

Nytt informasjonsmøte om klubbhusprosjektet skal avholdes onsdag 13. september kl. 18.30. Hold av tiden. Siste nytt fra prosjektet leser du her.

Før sesongstart ble det avholdt informasjonsmøter om klubbhusprosjektet. Medlemmene ga da klart uttrykk for at alternativet med nybygg var spennende med de muligheter det gir for mer aktivitet, samlingsarealer og utvikling av klubben på lengre sikt. Samtidig var det klart at mange avklaringer gjensto før en beslutning kunne tas. Rehabilitering av eksisterende klubbhus er et aktuelt alternativ, der blant annet kostnadsbildet som er fremlagt må etterprøves.

For alternativet med rehabilitering er det gjennomført befaring med entreprenører for de mest omfattende arbeidene. Vi venter ennu på de siste kalkylene som vil leveres i løpet av august. Avhengig av hva som velges å prioritere, for eksempel om tiltak for energiøkonomisering skal tas nå, vil vi kunne anslå årlig kostnad pr medlem for klubbhuset over en 15-20 års periode. Utbedringskostnaden vil være lavere enn prislappen for å bygge nytt, driftskostnader ca. 500.000,- høyere pr. år og nytteverdi for klubben uendret.

For nybygg som alternativ, er tegninger og romplaner revidert basert på beste praksis fra andre klubber, innspill fra medlemmer i prosessen, og styrets vurdering av klubbens behov fremover. Styret ønsker å legge opp til helårsbruk og det settes av arealer for dette. Både for sosiale formål og for idrettsaktiviteter. Fra andre klubber og gjennom tilbakemeldinger fra medlemmer vet vi at innegolf og mulighet for helårstrening er ønsket. Gode garderobe fasiliteter og tilstrekkelig plass til traller, bagger og biler ligger i planene. Fra terrassen blir det utsyn over større deler av banen, inkl. hull 9 og adkomst.

Utfordringen ved både rehabilitering og nybygg er selvsagt finansieringen. Begge alternativer krever betydelige summer, men rehabilitering kan tas over noe lengre tid. Når drifts- og vedlikeholdskostnader regnes inn, blir likevel forskjellen pr medlem pr år ikke stor, hverken på kort eller lang sikt. Prosjektgruppen jobber nå med alternativer for finansiering som gir den nødvendige sikkerhet. Dette sees i sammenheng med klubbens øvrige økonomi slik at det som fremlegges for beslutning ikke isolert sett er en vurdering av klubbhuset bygningsmessig. Både for klubbens 1300 aktive voksne medlemmer og generasjonen som kommer etter, er det viktig å legge til rette for trivsel i tillegg til å tilby landets beste spilleforhold.

For klubbhusprosjektet
Lars Olaf Sterud

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08-17
Pro Shop: Alle dager 08-19
Spiseriet: Alle dager 09-22.30
Driving range: Alle dager kl. 08-21
Golfland


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.30

Alle dager: kl. 08.00-21.00
.
.
.
.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:
Driving range:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider