Slider
 • Hjem

Veien til nytt klubbhus

Skaff deg et minne fra klubbhuset (publisert 28. januar)

Klubbhuset skal rives og klubben må kvitte seg med gamle bord, stoler, hyller, bilder og annet utstyr. Førstkommende helg kan du gjøre et kupp!
Les mer


12 millioner til nytt klubbhus (publisert 17. januar 2019)

Oslo kommune har bevilget 12 millioner kroner i støtte til bygging av nytt klubbhus. Dette kommer i tillegg til 4,6 millioner kroner som tidligere er bevilget som spillemidler fra staten.
Les mer


Gravøl for klubbhuset (publisert 14. januar 2019)

Medlemmer inviteres til gravøl for klubbhuset torsdag 14. februar kl. 18.00.
Les mer


Det blir nytt klubbhus (publisert 27. november 2018)

På ekstraordinært årsmøte 27. november 2018 vedtok klubbens medlemmer finansieringsmodellen for et nytt klubbhus på Bogstad.
Les mer


Intensjonsavtale med entreprenør (publisert 31. august 2018)

Klubben forhandlet gjennom våren med Jl Bygg AS og valgte å inngå en intensjonsavtale som binder avtalt pris til vi vet omfanget av kommunal støtte til nytt klubbhus og til ekstraordinært årsmøte har behandlet ny kostnadsramme og forslag til finansieringsløsning senere i høst.
Les mer


Dagens klubbhus blir stående ut sesongen (publisert 28. juni 2018)

Oslo Golfklubb har nå mottatt alle nødvendige tillatelser fra Oslo kommune for nytt klubbhus, men flere brikker må på plass før vi kan begynne arbeidet. Det blir trolig innkalt til nytt ekstraordinært årsmøte i høst, etter at Oslo kommune har fattet vedtak om kommunal støtte. I mellomtiden blir dagens klubbhus stående, med tilbud som i dag.
Les mer


Siste nytt fra Klubbhusprosjektet (publisert 24. mai 2018)

Det siste halvåret har det blitt arbeidet med detaljer ifb med klubbhusprosjektet. Her kan du lese hvilke avklaringer som gjenstår før byggestart kan besluttes.
Les mer


De siste tegningene av klubbhuset (mars 2018):

Klubbhus2
Klubbhuset
Klubbhus1


Presentasjon (ppt) fra Ekstraordinært årsmøte 27. november 2017

pdfKlikk for å se presentasjonen som ble vist på møtet.

Klikk for artikkel publisert etter møtet.


Innkalling til Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved til Ekstraordinært årsmøte i Oslo Golfklubb mandag 27. november kl. 19.00.

Sak: Nytt klubbhus på Bogstad.

Møtet vil finne sted på Scandic Holmenkollen Park Hotell, Kongeveien 26. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt, ei heller å forhåndsstemme, så alle som vil være med å bestemme klubbens fremtid må møte opp på det Ekstraordinære årsmøtet.

pdfKlikk for å lese saksdokumentet.

Klubbhusprosjektet


Presentasjon og referat fra informasjonsmøtet onsdag 13. september 

pdfKlikk for å lese møtereferatet.

pdfKlikk for å se presentasjonen fra informasjonsmøtet.

IMG 1863 nyhet


Invitasjon til informasjonsmøte onsdag 13. september kl. 18.30

Nytt informasjonsmøte om klubbhusprosjektet skal avholdes onsdag 13. september kl. 18.30 i peisestuen. Medlemmer ønskes hjertelig velkommen. Siste nytt fra prosjektet leser du her.

Agenda for møtet:

 1. Rehabiliteringsalternativet
  • Hva sa OPAK?
  • Tiltak og kostnader i forhold til OPAKs rapport
  • Tidsaspekt ved rehabilitering
  • Hva oppnås?
 2. Nybyggalternativet
  • Befaring og erfaringsinnhenting
  • Romplaner
  • Pris og byggeperiode
  • Støttetiltak
 3. Finansiering
  • Lånebehov
  • Alternative finansieringsformer
 4. Hva prosjektgruppen anbefaler
 5. Prosess videre

Nytt medlemsmøte vil bli avholdt senest 1. november

Klubbhuskomiteen har i løpet av første halvår fått mange gode innspill fra medlemmene og har valgt å bruke noe mer tid enn først planlagt på vurdering rehabilitering av dagens klubbhus eller bygging av nytt. Nytt medlemsmøte om saken vil bli avholdt senest 1. november 2017.

Klikk for å lese mer


Rapport fra informasjonsmøtene 7. og 13. februar

Klikk for å lese rapporten fra informasjonsmøtene.


Presentasjon og bilder fra informasjonsmøte 7. februar

Det første av to like informasjonsmøter er avholdt. Nedenfor finner du presentasjonen fra møtet, samt flere illustrasjonsbilder. Medlemmer som ikke hadde anledning til å delta får en ny mulighet mandag 13. februar kl. 18:30.

pdfKlikk for klubbhusprosjektets presentasjon.

Det ble presentert flere bilder tegnet av Puls arkitekter. Klikk på bildene for en større visning.

Skisse-4
Skisse-3
Skisse-2
Skisse-1
Sett-ovenfra
Sett-fra-Sorkedalsveien
Sett-fra-golfbanen
Sett-fra-adkomst
Plan-1-etasje
(Publisert 8. februar)


Informasjonsmøter

Mange medlemmer har lest informasjon om klubbhusprosjektet i medlemsbladet OGK Nytt og her på klubbens hjemmeside. Komiteen som arbeider med prosjektet er nå klar til å dele mer informasjon og besvare spørsmål om begge løsninger: Rehabilitering av eksisterende bygg eller oppføring av nytt klubbhus.
Finansieringsmodellen er på det nærmeste klar for begge alternativ, selv om om ikke alle detaljer er på plass.

Informasjonsmøter 7. februar og 13. februar

Styret inviterer til to like informasjonsmøter om arbeidet: tirsdag 7. februar kl. 18:30 og mandag 13. februar kl. 18:30. Begge møtene finner sted i klubbhuset på Bogstad. Vi håper å se så mange medlemmer som mulig på informasjonsmøtene.
Ordinært Årsmøte er berammet til 7. mars. Nærmere informasjon om klubbhusprosjektet vil bli gitt på årsmøtet 7. mars, og det vil bli innkalt til et ekstraordinært årsmøte for å beslutte valg av klubbhusløsning. Dato for ekstraordinært årsmøte er foreløpig ikke bestemt.


Flere bilderfra prosjektet

Her kan du sammenligne dagens klubbhus med det som nå ligger på tegnebrettet.

Bilde10
Bilde11
Bilde12
Bilde13
Bilde19
Bilde20
Bilde4
Bilde5
Bilde6
Bilde7
Bilde8
Bilde9

(Publisert 2. desember 2016)


Eksisterende klubbhus

Bilde1
IMG 0275web
IMG 0276web
IMG 0277web


Klubbhusets fremtid

Klubbhusprosjektet

Styret opprettet tidligere i år en komité som skulle se på klubbhusets fremtid. Prosjektet skrider fremover, og i denne rapporten får du en oppdatering fra komiteen.

Klubbhuset på Bogstad er dessverre i en dårligere forfatning enn man antok. Behov for snarlige tiltak ut over det som fremgikk av rapport fra OPAK er avdekket. Nødvendige arbeider kan ikke utsettes i lengre tid.  Komiteen som har sett på klubbhusets fremtid, har grundig vurdert så vel en rehabilitering som nybyg. Konklusjonen er at det riktige valget så vel økonomisk som bruksmessig er å bygge nytt klubbhus. Selv om de faglige rådene er klare og dette økonomisk er det riktige valget, må finansieringen på plass. Enten det velges å rehabilitere eller bygge nytt, vil størstedelen av kostnadene måtte bæres av medlemmene. Årlig kostnad vil være om lag den samme for begge alternativene.

Styret opprettet tidligere i år en komite under ledelse av Lars Olaf Sterud, som skulle se på klubbhusets fremtid. En rapport utarbeidet av OPAK hadde avdekket at dagens klubbhus må gjennomgå en omfattende rehabilitering grunnet vedlikeholdsetterslep.  Rapportens forslag til utbedringer er nå gjennomgått i detalj., og det er innhentet ytterligere vurderinger. En av de store utfordringene er at enkelte arbeider, som for eksempel utbedring av kloakkledningen under huset, drar med seg mange andre kostnader, som ellers kunne vært utsatt. Arbeider som beløper seg til 12-14 millioner må påregnes uten at det gir noen synlig effekt for medlemmene. Ytterligere nærmere 15 millioner må investeres for å gi miljømessige besparelser eller bruksmessige gevinster. Dette omfatter blant annet tiltak for redusert energibruk, ventilasjon, el-anlegg og belysning. Noen av disse arbeidene må uansett gjøres som følge av påkrevde utbedringer, men behøver ikke prioriteres på kort sikt. Det vil likevel være et gammelt bygg, som krever betydelig vedlikehold og har begrenset levetid. Komiteen mener på denne bakgrunn at det ikke er regningssvarende å rehabilitere dagens klubbhus.

Kostnadene

Komiteen har lagt avgjørende vekt på økonomien i de ulike alternativer. Kostnader ved rehabilitering kontra nybygg er nøye gjennomgått. Konklusjonen er at de årlige kostnadene ved rehabilitering og drift av eksisterende klubbhus vil bli om lag de samme som ved å bygge et nytt klubbhus. Dagens klubbhus har betydelig høyere kostnader til oppvarming, drift og vedlikehold enn et nytt bygg vil få. Selv om det rehabiliteres, og da med en totalkostnad på 25-30 millioner, vil driftskostnadene være ca 35% høyere enn for et nytt klubbhus. Usikkerheten i et slikt prosjekt er også stor. Allerede er det avdekket behov for utbedringer som ikke var tatt høyde for ved OPAKs gjennomgang. Bygget blir dessuten aldri som et nybygg når det gjelder kvalitet og levetid.

Byggekostnadene for nybygg er anslått til 52 millioner. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader vil være ca 600.000,- lavere enn for et rehabilitert klubbhus. Offentlige tilskudd kan påregnes med ca 10 millioner. Funksjonelt er det i hovedtrekk vurdert samme behov som i dagens klubbhus, men med noen tillegg som enkelt lar seg gjennomføre. Ved et eventuelt nybygg er det lagt vekt på å videreføre og forsterke klubbhuset som en sosial møteplass med fokus på bruk av terrassen i tilknytning til restauranten. Golfrelaterte områder som proshop, simulatorer, treningsrom og garderober er tenkt samlet i større grad.

I et perspektiv på 30 år, som er rimelig å legge til grunn for begge alternativ, skiller det under 10% mellom nybygg og rehabilitering. Hva kostnaden for medlemmene blir avhenger av en rekke elementer knyttet til offentlig støtte, bidrag og finansieringsalternativer. Betingelser for og betjening av gjelden ved baneutbygging spiller også inn, og må hensyntas. Det legges opp til at klubben skal være gjeldfri raskest mulig. Ingen av alternativene som vurderes tar høyde for leieinntekter ut over de klubben har i dag, så dette får heller være en mulig oppside hvis det skal bygges nytt. I positiv retning for et nytt bygg er at det vil utløse vesentlig mer offentlige tilskudd enn en rehabilitering. En rehabilitering vil investeringsmessig kunne tas over lengre tid, mens et nytt klubbhus må finansieres når det føres opp, og det er selvsagt en utfordring.

For å få frem et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag har komiteen fått utarbeidet et skisseforslag som viser hvordan et nytt klubbhus kan se ut. Det legges avgjørende vekt på å skape et funksjonelt klubbhus som fyller de nødvendige behov fremover. Flere tralle- og bilplasser er noen forhold som løses. Man vil også få en større terrasse med utsikt både til greenene på hull 9 og 18.

I tillegg til bedre driftsøkonomi har komitéen også vært opptatt av behovet for å skape et enda bedre klubb- og treningsmiljø for gammel som ung.

Det er årsmøtet i mars neste år som bestemmer om nytt klubbhus skal bygges. Mye arbeid gjenstår med planer og ikke minst finansiering før et vedtak kan fattes og en endelig tidsplan legges.

Komiteen vil invitere til informasjonsmøter for å orientere medlemmene i mer detalj om prosessen.

(Publisert 9. november 2016)

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider